Video Content

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. สามารถถ่ายภาพและวิดีโอ เพื่อทำสื่อโฆษณาต่างๆ ได้
  2. สามารถใช้โปรแกรมแต่งรูปและตัดต่อวีดีโอได้
  3. มีความเข้าใจในเรื่องของการวาง Layout ตามไซส์ของช่องทางออนไลน์แต่ละช่องทาง
  4. สามารถจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในเชิงโฆษณาได้
  5. สามารถเข้าใจการสื่อสารทางการตลาดได้
  6. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของ Graphic and Video Editor

– วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา แต่มีความสามารถในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านงานกราฟฟิกและวีดีโอได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ในการ 1-3 ปี
– มีประสบการณ์ในการทำ Digital Visual Marketing
– มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอ content ได้
– มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้
– สามารถถ่ายภาพและวิดีโอเกี่ยวกับ โครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น ถ่ายภาพภายใน(บ้าน-คอนโด) ถ่ายภาพ

สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Email : hr@3bscompany.com
โทร : 097-042-7888 (คุณยุทธ)

Apply for this job