Purchase Manager

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุงานตกแต่งภายในและวัสดุงานก่อสร้าง
 2. ควบคุม กำกับ ดูแลบริหารจัดการงานของฝ่ายจัดซื้อ และงานด้านจัดซื้ออื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทฯกำหนด
 3. บริหารกระบวนการทำงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
 4. ควบคุมวางแผนงาน Sourcing, Cost Reduction ให้ได้ตามเป้าหมาย
 5. จัดซื้อ – จัดจ้าง – จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ฯ ประเภทงาน Interior และงานก่อสร้าง
 6. ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ (PR), ใบสั่งซื้อ (PO), รายงานเปรียบเทียบราคาพร้อมใบเสนอราคาของสินค้า/บริการก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง
 7. เปรียบเทียบราคา สรรหา คัดสรรผู้รับเหมา เพื่อให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ตามความต้องการของบริษัทฯ
 8. สรรหาและคัดเลือกผู้ขายสินค้ารายใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ รวมถึงการประเมินผู้ขาย
 9. พิจารณาและตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคา สัญญา และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 10. รับผิดชอบงานด้านการเจรจาต่อรองกับ Supplier จนจบกระบวนการ
 11. สรุปและจัดทำรายงานปัญหาและผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคัญบัญชา
 12. ตรวจสอบและสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนกอื่นๆ เช่น ฝ่ายก่อสร้าง, ฝ่ายประมาณราคา, ฝ่ายบัญชี เป็นต้น
 13. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Email : hr@3bscompany.com
Line : hr_3bs
Tel : 0819391409

Apply for this job