Marketing Manager

สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

  1. กำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาด้านการตลาด ร่วมกับทีมผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
  2. กำหนด พันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาด้านการตลาด ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และนโยบายหลักขององค์กร
  3. คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์กลยุทธ์ และ กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ (Strategy plan) ในการทำการตลาด ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจตามนโยบายหลักขององค์กร
  4. นำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนงานหลักในการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในแต่ละส่วนงานให้สามารถนำไปเป็น road map ในการทำการตลาด
  5. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการพัฒนาองค์กรในด้าน การบริหารจัดการเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ของแผนก
  6. เป็นตัวแทนผู้บริหาร ในการประสานงานกับ ทีมที่ปรึกษางานการตลาดในการทำงานและกิจกรรมงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  7. จัดทำและควบคุมงบประมาณกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานหลัก
  8. จัดทำรายงานผล และ ความคืบหน้างานต่างๆ
  9. งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

Apply for this job