Marketing Manager

สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

  1. กำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาด้านการตลาด ร่วมกับทีมผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
  2. กำหนด พันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาด้านการตลาด ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และนโยบายหลักขององค์กร
  3. คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์กลยุทธ์ และ กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ (Strategy plan) ในการทำการตลาด ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจตามนโยบายหลักขององค์กร
  4. นำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนงานหลักในการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในแต่ละส่วนงานให้สามารถนำไปเป็น road map ในการทำการตลาด
  5. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการพัฒนาองค์กรในด้าน การบริหารจัดการเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ของแผนก
  6. เป็นตัวแทนผู้บริหาร ในการประสานงานกับ ทีมที่ปรึกษางานการตลาดในการทำงานและกิจกรรมงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  7. จัดทำและควบคุมงบประมาณกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานหลัก
  8. จัดทำรายงานผล และ ความคืบหน้างานต่างๆ
  9. งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Email : hr@3bscompany.com
โทร : 097-042-7888 (คุณยุทธ)

Apply for this job