Senior Foreman / Foreman Officer (เปิดรับ!)

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

  1. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานให้เป็นไปตามรูปแบบ / สเปค และ รายการ ตามที่บริษัท ฯกำหนด
  2. ควบคุมการทำงานของทีมช่างในส่วนงานต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานการส่งมอบงานที่กำหนด
  3. ตรวจสอบและควบคุมหน้างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีมาตราฐานตามที่บริษัท ฯ กำหนด
  4. จัดทำรายงานความคืบหน้างานต่างๆการทำงานในแต่ละโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ( Daily & Project Report )
  5. สามารถแก้ไขปัญหาหน้างาน ทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิคหน้างานต่างๆ และ งานช่าง ให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานหลัก
  6. ประสานงานกับผู้ออกแบบในการ เคลียแบบ และ ชี้แจงแบบกับทีมงานช่างในส่วนงานต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจก่อนทำการก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน
  7. เป็นตัวแทนบริษัท ฯ ในการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในขณะที่หน้างานกำลังดำเนินการก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน
  8. มีทักษะ Free hand sketch ที่สามารถเคลีย Shop drawing ได้ ในกรณีที่จะต้องเคลียแบบกับช่างหน้างาน
  9. งานอื่น ๆ ที่บริษัทมอบหมาย

 

สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Email : hr@3bscompany.com
Line : hr_3bs
Tel : 0819391409

Apply for this job