Estimate Cost Officer

สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

  1. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบในโครงการงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบก่อสร้าง (Working Drawing)  และ  Blank Form เพื่อการจัดทำการประเมินราคา
  3. ตรวจสอบพื้นที่หน้างาน เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำการประเมินราคา
  4. ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน ให้เป็นราคาที่อัพเดท
  5. ตรวสอบค่าแรง ในหมวดงานต่างๆ เพื่อการจัดทำการประเมินราคาให้สมเหตุสมผล  –
  6. ทำการประเมินราคาตามรายการงานที่ระบุ ในแบบก่อสร้าง และ ใบแสดงปริมาณงานให้ครบถ้วน
  7. เข้าร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาผู้รับเหมารายใหม่ ให้ได้คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
  8. จัดทำเอกสารรายงานสรุปความคืบหน้าของงานของแต่ละโครงการ
  9. งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ

สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Email : hr@3bscompany.com
โทร : 097-042-7888 (คุณยุทธ)

Apply for this job