career

Estimate Cost Officer

สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบในโครงการงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบก่อสร้าง (Working Drawing)  และ  Blank Form เพื่อการจัดทำการประเมินราคา ตรวจสอบพื้นที่หน้างาน เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำการประเมินราคา ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน ให้เป็นราคาที่อัพเดท ตรวสอบค่าแรง ในหมวดงานต่างๆ เพื่อการจัดทำการประเมินราคาให้สมเหตุสมผล  – ทำการประเมินราคาตามรายการงานที่ระบุ ในแบบก่อสร้าง และ ใบแสดงปริมาณงานให้ครบถ้วน เข้าร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาผู้รับเหมารายใหม่ ให้ได้คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด จัดทำเอกสารรายงานสรุปความคืบหน้าของงานของแต่ละโครงการ งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ

Foreman

สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานให้เป็นไปตามรูปแบบ / สเปค และ รายการ ตามที่บริษัท ฯกำหนด ควบคุมการทำงานของทีมช่างในส่วนงานต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานการส่งมอบงานที่กำหนด ตรวจสอบและควบคุมหน้างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีมาตราฐานตามที่บริษัท ฯ กำหนด จัดทำรายงานความคืบหน้างานต่างๆการทำงานในแต่ละโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ( Daily & Project Report ) สามารถแก้ไขปัญหาหน้างาน ทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิคหน้างานต่างๆ และ งานช่าง ให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานหลัก ประสานงานกับผู้ออกแบบในการ เคลียแบบ และ ชี้แจงแบบกับทีมงานช่างในส่วนงานต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจก่อนทำการก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน เป็นตัวแทนบริษัท ฯ ในการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในขณะที่หน้างานกำลังดำเนินการก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน มีทักษะ Free hand sketch ที่สามารถเคลีย Shop drawing ได้ ในกรณีที่จะต้องเคลียแบบกับช่างหน้างาน งานอื่น ๆ ที่บริษัทมอบหมาย

Project Coordinator

สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ จัดหา / เปรียบเทียบ / ติดต่อประสานงาน และ คัดเลือกซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพดีจากต่างประเทศ จัดหา / เปรียบเทียบ / ประสานงาน และ คัดเลือก ผู้ให้บริการ Shipping ที่มีคุณภาพในการบริการที่ดี สามารถสื่อสารภาษจีนได้ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ดูแลและอัพเดท Catalogue  สินค้า ในช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น FB Page / IG   หรือของช่องทางอื่นที่ได้รับ มอบหมายอย่างต่อเนื่อง ดูแลเรื่องการบริการหลังการขายสินค้ากับทางซัพพลายเออร์ การส่งสินค้า  และ อัพเดทสินค้าที่ยกเลิกการขาย งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Marketing Manager

สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ กำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาด้านการตลาด ร่วมกับทีมผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร กำหนด พันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาด้านการตลาด ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และนโยบายหลักขององค์กร คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์กลยุทธ์ และ กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ (Strategy plan) ในการทำการตลาด ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจตามนโยบายหลักขององค์กร นำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนงานหลักในการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในแต่ละส่วนงานให้สามารถนำไปเป็น road map ในการทำการตลาด ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการพัฒนาองค์กรในด้าน การบริหารจัดการเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ของแผนก เป็นตัวแทนผู้บริหาร ในการประสานงานกับ ทีมที่ปรึกษางานการตลาดในการทำงานและกิจกรรมงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำและควบคุมงบประมาณกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานหลัก จัดทำรายงานผล และ ความคืบหน้างานต่างๆ งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย